Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Raideliikenteen tavaraliikenne
Rautateiden autojunaliikenteen (trailerit) keskimääräiset päästöt Suomessa vuonna 2007
  Autojunaliikenteen yksikköpäästöt 
  CO HC NOX PM CH4 N2O SO2  CO2  CO2ekv. Sähkönkulutus [kWh](2  Primäärienergian kulutus [MJ](3
Sähkövetoinen autojuna [g/junakm] 2.7 0.27 6.4 0.75 0.14 0.12 4.6 4 080 4 120 17 121
Sähkövetoinen autojuna [g/trailerikm](4 0.11 0.011 0.27 0.031 0.0057 0.0050 0.19 170 172 0.71 5.0
Sähkövetoinen autojuna [g/tkm](5 0.010 0.0011 0.025 0.0029 0.00053 0.00046 0.018 16 16 0.066 0.47
(1 Sähköjunaliikenteen päästöiksi on laskettu sähkönkulutuksen osuus voimalaitosten päästöistä. 10 vuoden keskiarvo. Sisältää paluumatkan.
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.
(3 Primäärienergia on laskettu Suomen keskimääräistä sähköntuotannon hyötysuhdetta (50,8 %) käyttäen, josta saadaan sähkön primäärienergiakertoimeksi 1,97. Hyötysuhde on saatu jakamalla sähkön kokonaiskulutus (GWh) sähköntuotannon energialähteiden kulutuk
(4 Kuormatilayksiköiden lukumäärä 30 junaa kohden. 6 ajoneuvoyhdistelmää (vetoauto+perävaunu) ja 18 perävainua (traileria). Junan paino 1600 tonnia.
(5 Tarkoittaa nettolastia eli lastatun trailerin sisällä olevaa tavaramäärää, tässä laskelmassa keskimäärin 14 tonnia/lastattu traileri. Lisäksi junassa on 5 tyhjää traileria.
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (yhden tonnin kulkiessa yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
22.4.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi