Pääsivu Raideliikenteen tavaraliikenne
Rautateiden tavaraliikenteen keskimääräiset päästöt tonnikilometriä kohden Suomessa vuonna 2007
  Tavarajunaliikenteen yksikköpäästöt [g/tkm](1
  CO HC NOX PM CH4 N2O SO2  CO2  CO2ekv. Sähkönkulutus [kWh/tkm](2  Polttonesteen kulutus [g/tkm]  Primäärienergian kulutus [MJ/tkm](3
Sähköjuna ilman vaihtotyölisää(4 0.0047 0.00048 0.011 0.0013 0.00024 0.00021 0.0082 7.2 7.3 0.03   0.21
Sähköjuna vaihtotyölisineen 0.011 0.0036 0.055 0.0026 0.00035 0.00026 0.0082 9.2 9.3 0.03 0.63 0.24
                         
Dieseljuna ilman vaihtotyölisää 0.074 0.034 0.60 0.011 0.0013 0.00065 0.00015 24 24.2   7.6 0.33
Dieseljuna vaihtotyölisineen 0.081 0.037 0.64 0.012 0.0014 0.00070 0.00017 26 26.2   8.26 0.36
(1 Sähköjunaliikenteen päästöiksi on laskettu sähkönkulutuksen osuus voimalaitosten päästöistä. 10 vuoden keskiarvo. Luvut sisältävät paluumatkan.
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.
(3 Primäärienergia on laskettu Suomen keskimääräistä sähköntuotannon hyötysuhdetta (50,8 %) käyttäen, josta saadaan sähkön primäärienergiakertoimeksi 1,97. Hyötysuhde on saatu jakamalla sähkön kokonaiskulutus (GWh) sähköntuotannon energialähteiden kulutuksella (GWh) kymmenen vuoden keskiarvona (1998-2007). Dieseljunaliikenteelle on käytetty suoraan dieselin lämpöarvoa 43 MJ/kg polttoainetta.
(4 Vaihtotyöllä tarkoitetaan dieselvetureilla ratapihalla tehtävää junien kokoamista ja vaunujen noutamista lastauspaikoilta. Päästö on jaettu keskimääräiselle 250 km:n junakuljetukselle.
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (yhden tonnin kulkiessa yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
25.3.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi