Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT
LIPASTO pääsivu Raideliikenteen tavaraliikenne
Rautateiden konttiliikenteen keskimääräiset päästöt Suomessa vuonna 2007
  Konttijunaliikenteen yksikköpäästöt 
  CO HC NOX PM CH4 N2O SO2  CO2  CO2ekv. Sähkönkulutus [kWh](2  Primäärienergian kulutus [MJ](3
Sähkövetoinen konttijuna [g/junakm] 3.0 0.31 7.3 0.85 0.16 0.14 5.3 4 656 4 701 19.4 138
Sähkövetoinen konttijuna [g/TEUkm](4 0.030 0.0031 0.073 0.0085 0.0016 0.0014 0.053 47 47 0.19 1.4
Sähkövetoinen konttijuna [g/tkm](5 0.0044 0.00045 0.010 0.0012 0.00022 0.00020 0.0076 6.7 6.8 0.0 0.20
(1 Sähköjunaliikenteen päästöiksi on laskettu sähkönkulutuksen osuus voimalaitosten päästöistä. 10 vuoden keskiarvo. Luvut sisältävät paluumatkan
(2 Sähköjunaliikenteen ajolangasta ottaman sähköenergian määrä.
(3 Primäärienergia on laskettu Suomen keskimääräistä sähköntuotannon hyötysuhdetta (50,8 %) käyttäen, josta saadaan sähkön primäärienergiakertoimeksi 1,97. Hyötysuhde on saatu jakamalla sähkön kokonaiskulutus (GWh) sähköntuotannon energialähteiden kulutuk
(4 Konttien lukumäärä 100 TEU junaa kohden. TEU = Twenty-foot Equivalent Unit. 45 jalan kontti on kaksi TEU. Junan paino 2000 tonnia.
(5 Tarkoittaa nettolastia eli lastatun kontin sisällä olevaa tavaramäärää, tässä laskelmassa keskimäärin 9 tonnia, Tyhjien konttien osuus on 23 %"
g/tkm = grammaa tonnikilometriä kohden (yhden tonnin kulkiessa yhden kilometrin matkan)
CO = hiilimonoksidi, HC = hiilivedyt (sisältäen metaanin CH4), NOX = typen oksidit, PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä, CH4 = metaani, N2O = typpioksiduuli, SO2 = rikkidioksidi, CO2 = hiilidioksidi, CO2 ekv. hiilidioksidiekvivalentti, MJ = megajoule
22.4.2009
Last updated  
By Kari Makela, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi