|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Menetelmäkuvaus: LIPASTO yksikköpäästötietokanta

Alla olevista linkeistä löytyvät LIPASTO yksikköpäästöjen yleinen kuvaus sekä kunkin liikennemuodon yksityiskohtaisemmat menetelmäkuvaukset:

 |  Yleistä |  Tieliikenne  |  Raideliikenne |  Vesiliikenne |  Ilmaliikenne |  Työkoneet ja maastoajoneuvot | 


Yleistä

Yksikköpäästöillä tarkoitetaan LIPASTO-sivuilla kuljetusvälineiden käytönaikaisia päästömääriä kuljetusyksikköä ja kilometrin matkaa kohden. LIPASTO-yksikköpäästösivuilla henkilöliikenteessä käytetään kuljetusyksikkönä ajoneuvoa ja yhtä matkustajaa ja tavaraliikenteessä esimerkiksi koko kuljetusvälinettä, yhtä konttia tai traileria ja kaikkein yleisimmin yhtä (netto) rahtitonnia. Päästömäärät ilmoitetaan siis esimerkiksi grammaa per henkilökilometri (g/hkm) tai grammaa per tonnikilometri (g/tkm).

Liikenteen käytönaikainen energiankulutus tarkoittaa polttoaineen kulutusta, jota käsitellään massa- (g), tilavuus- (l) ja energiayksiköissä (MJ) sekä osittain myös tehonkäyttönä (kWh). Liikenteen käytönaikaiset päästöt taas tarkoittavat polttoaineen palaessa syntyviä päästöjä, jotka käsitellään massayksiköissä (g). Poikkeuksena tähän ovat sähkömoottorilla toimivat liikennevälineet kuten sähköautot ja -junat, joiden käytönaikaisesta energiankulutuksesta ei synny päästöjä. Sähkökäyttöiselle liikenteelle voidaan kuitenkin laskea sähköntuotannon aiheuttamat päästöt elinkaarilaskennalla.

Tarkasteltavat päästöt ovat hiilimonoksidi (CO), hiilivedyt (HC), typen oksidit (NOx), hiukkaspäästöt (PM), metaani (CH4), typpioksiduuli (N2O), rikkidioksidi (SO2) ja hiilidioksidi (CO2). Lisäksi lasketaan hiilidioksidiekvivalentti (CO2e tai CO2ekv.), joka koostuu hiilidioksidin, metaanin sekä typpioksiduulin yhdistetystä ilmastovaikutuksesta verrattuna hiilidioksidin lämmittävään vaikutukseen.

Vuonna 2017 julkaistuilla LIPASTO-sivuilla on taulukoituna Suomen tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen yksikköpäästöt vuodelle 2016. Liikenne on lisäksi jaoteltu erikseen henkilö- ja tavaraliikenteeseen. Luvut pyrkivät kuvaamaan mahdollisimman todenmukaisesti Suomen olosuhteissa tapahtuvaa liikennettä ottaen huomioon muun muassa Suomessa käytettävän kuljetusvälinekannan sekä Suomessa toteutuneet matkustaja- ja tavaraliikennemäärät. Vuoden sisällä tapahtuvat sesonkimuutokset, eri toimijoiden poikkeavat toimintatavat yms. on pyritty tasaamaan totuutta parhaiten kuvaavalla keskiarvolla, mikäli tarkempaan erittelyyn ei jonkin kuljetusvälineen osalta ole ollut perusteita.

Katso myös ohjeistus standardin SFS-EN 16258:2012 mukaiseen päästölaskentaan.