|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Käyttäjän opas: LIPASTO yksikköpäästötietokanta

Alla olevista linkeistä löytyvät LIPASTO yksikköpäästöjen käyttöohjeet laskentaesimerkkeineen:

 |  Yleistä |  Tieliikenne  |  Raideliikenne |  Vesiliikenne |  Ilmaliikenne |  Työkoneet ja maastoajoneuvot | 


Tieliikenne

Muut kuin taulukoissa esitetyt auton kokoluokat

Yksikköpäästötaulukoissa on vain joitakin autotyyppejä ja kokoluokkia. Koska tavara-autojen päästöt ovat riittävällä tarkkuudella riippuvaiset auton massasta, voidaan päästöjen likiarvot ajoneuvokilometriä kohden laskea myös muun kokoisten kuin taulukossa olevien autojen päästöille oheisella kaavalla. Valitaan kaksi autotyyppiä, joiden kokonaismassat mb ja ma ovat molemmin puolin tavoiteltavaa auton kokoluokkaa mx (mb > mx > ma) ja lasketaan päästöt lineaarisella suhteella:

ex = ea + ((eb - ea) / (mb - ma)) x (mx - ma) ,

jossa

ex = Päästö ajoneuvokilometriä kohden autolla, jonka kokonaismassa on x [g/km]
eb = Päästö autolla, jonka kokonaismassa on b [g/km]
ea = Päästö autolla, jonka kokonaismassa on a [g/km]
mx = Auton x kokonaismassa [t]
mb = Auton b kokonaismassa [t]
ma = Auton a kokonaismassa [t]

Laskentaesimerkki 1

Halutaan tietää kokonaismassaltaan 10 tonnin jakelukuorma-auton maantiellä tyhjänä ajon NOx-päästöt Euro 4 -päästöluokassa. LIPASTO-taulukoissa löytyvät ajoneuvot ovat jakeluauto b, jonka kokonaismassa on 15 tonnia ja jakeluauto a, jonka kokonaismassa on 6 tonnia. Euro 4 -luokan auton b tyhjän auton NOx-päästö maantieajossa on 2 g/km ja auton a 0,95 g/km. 10 tonnia painavan auton x päästö kilometriä kohden on siten:

e10 = 0,95+((2,0 – 0,95) / (15 - 6)) * (10 – 6) = 1,4 g/km

Näin laskien voidaan tuottaa kertoimet [g/km] mille tahansa kokoluokalle ja jatkaa yksikköpäästölaskentaa osakuormille.

Yksikköpäästökertoimet eri osakuormille

LIPASTOn valmiit yksikköpäästökerrointaulukot sisältävät päästökertoimet tyhjille ja täysille ajoneuvoille. Taulukoissa ajoneuvoille esitetään myös esimerkinomaista osakuormaa vastaavat päästökertoimet. Tarkassa laskennassa huomioidaan todellinen kuorman määrä, ja mille tahansa osakuormalle voidaan määrittää tarkka yksikköpäästökerroin [g/tkm] oheisella kaavalla, joka perustuu siihen, että päästömäärä on riittävällä tarkkuudella lineaarisesti riippuvainen auton ja sen kuorman massasta.

ex = (ea + ((eb - ea) / lc x lx)) / lx ,

jossa

ex = Päästö tonnikilometriä kohden kuormalla x [g/tkm]
eb = Täyden auton päästö ajoneuvokilometriä kohden [g/km]
ea = Tyhjän auton päästö ajoneuvokilometriä kohden [g/km]
lc = Auton kantavuus [t]
lx = Kuorma x [t]

Laskentaesimerkki 2

Puoliperävaunuyhdistelmän kantavuus (lc) on 25 tonnia (taulukon yläosassa ilmoitettu). Euro 4 -luokan auton tyhjän auton CO2-päästö (ea) maantieajossa on 619 g/km ja täyden auton (eb) 954 g/km. Päästö tonnikilometriä kohden 10 tonnin kuormalla on:

e10 = (619+((954–619)/25*10))/10 = 75 g/tkm

Laskentaesimerkki 3

Maantiekuljetuksen CO2-päästöjen ja NOx-päästöjen laskenta toimipisteiden A ja B väliseltä edestakaiselta matkalta. Kuljetuksessa kuljetetaan 30 tonnin painoinen kuorma täysperävaunuyhdistelmällä (EURO V), jonka kokonaismassa on 60-tonnia. A ja B välinen matka on 170 km, josta 10 % on katuajoa. Paluu suoritetaan tyhjänä.

  LIPASTO:n yksikköpäästöt sivulta selvitetään tieliikenteen tavaraliikenne -alasivulta kyseisen ajoneuvotyypin maantie- ja katuajon CO2- ja NOx-päästöjen yksikköpäästöarvot tyhjänä ajettaessa CO2g/km (tyhjä maantie 784 g/km ja katuajo 1218 g/km) ja NOxg/km (tyhjä maantie 3 g/km ja katuajo 5,30 g/km), sekä täydellä kuormalla ajettaessa CO2g/km (täysi kuorma maantie 1190 g/km ja katuajo 2184 g/km) ja NOxg/km (täysi kuorma maantie 4 g/km ja katuajo 8,50 g/km).

  Seuraavaksi selvitetään ajoneuvon täyttöaste jakamalla kuoman paino ajoneuvon kantavuudella. Tässä tapauksessa täyttöaste on 75% (30t/40t). Kyseiselle täyttöasteelle tulee määrittää juuri tälle osakuormalle ominaiset yksikköpäästökertoimet, mitkä voidaan määrittää seuraavan kaavan mukaan:

  ex = (ea + ((eb - ea) / lc x lx)) / lx , jossa

  ex = Päästö tonnikilometriä kohden kuormalla x [g/tkm]
  eb = Täyden auton päästö ajoneuvokilometriä kohden [g/km] (maantie CO2: 1190 g/km ja NOx: 4 g/km ja katuajo CO2: 2184 g/km ja NOx: 8,50 g/km)
  ea = Tyhjän auton päästö ajoneuvokilometriä kohden [g/km] (maantie CO2: 784 g/km ja NOx: 3 g/km ja katuajo CO2: 1218 g/km ja NOx: 5,30 g/km)
  lc = Auton kantavuus [t] (40 t)
  lx = Kuorma x [t] (30 t)

 • Yllä esitetyn kaavan avulla selvitetään sekä katuajon että maantieajon yksikköpäästöarvot g/tkm tarkastellulle osakuormalle (maantie CO2: 36,3 g/tkm ja NOx: 0,125 g/tkm ja katuajo CO2: 64,7 g/tkm ja NOx: 0,257 g/tkm).

 • Kuljetuksesta 153 km ajetaan maantiellä ja tässä muodostuu kuljetussuoritetta 4590 tkm (30 t * 153 km = 4 590 tkm) ja katuajoa on 17 km, josta muodostuu kuljetussuoritetta 510 tkm (30 t * 17 km = 510 tkm).

 • Tyhjänä ajoa maatiellä 153 km ja katuajoa 17 km.

 • Päästöjen määrittämiseksi maantieajon kuljetussuorite kerrotaan maantieajon 75% täyttöasteen yksikköpäästökertoimella ja vastaavasti katuajossa muodostuvalle kuljetussuoritteelle (maantie CO2: 36,3 g/tkm * 4590 tkm = 166,6 kg ja NOx: 0,125 g/tkm * 4590 tkm = 0,57 kg ja katuajo CO2: 64,7 g/tkm * 510 tkm = 33 kg ja NOx: 0,257 g/tkm * 510 tkm = 0,13 kg).

 • Tyhjänä ajon päästöjen selvittämiseksi maantieajo kerrotaan tyhjänä ajon yksikköpäästökertoimella ja vastaavasti katuajolle (maantie CO2: 784 g/km * 153 km = 120 kg ja NOx: 3 g/km * 153 km = 0,46 kg ja katuajo CO2: 1218 g/km * 17 km = 20,7 kg ja NOx: 5,3 g/km * 17 km = 0,1 kg).

 • Lopulta CO2- ja NOx-päästöt saadaan summaamalla lasketut kuormalla ajetun ja tyhjänä ajetun osuuden tulokset yhteen päästölajeittain (CO2: meno 231,3 kg + paluu 140,7 kg ja NOx: meno 0,7 kg + paluu 0,5 kg).

Lopputulos: Kuljetuksessa muodostuu noin) 372 kg CO2-päästöjä ja 1,3 kg NOx-päästöjä.