|  LIPASTO etusivu  |  YKSIKKÖPÄÄSTÖT etusivu  |  Yhteystiedot
  |  Menetelmäkuvaus  |  Käyttäjän opas  |  Standardi EN 16258  |  In English


Käyttäjän opas: LIPASTO yksikköpäästötietokanta

Alla olevista linkeistä löytyvät LIPASTO yksikköpäästöjen käyttöohjeet laskentaesimerkkeineen.

 |  Yleistä |  Tieliikenne  |  Raideliikenne |  Vesiliikenne |  Ilmaliikenne |  Työkoneet ja maastoajoneuvot | 


Yleisohje

Liikennevälineiden yksikköpäästötietokanta sisältää tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen sekä työkoneiden päästökertoimet, jotka kuvastavat henkilö- ja tavaraliikennettä Suomessa. Vesi- ja ilmaliikenteen osalta tietokanta kattaa myös Suomen kansainvälisen liikenteen. Yksikköpäästöillä tarkoitetaan tässä liikennevälineiden käytönaikaisia päästömääriä kuljetettua massa- tai henkilöyksikköä ja pituusyksikköä kohden (esim. [g/tkm] tai [g/hkm]).

LIPASTO yksikköpäästöt on avoin, vapaasti käytettävissä oleva tietokanta, ja toimijat voivat hyödyntää sitä maksutta asianmukaista lähdeviitettä käyttäen. Ohessa on yleinen viittausohje, jota käyttäjä voi tarvittaessa tarkentaa viittaamalla tiettyyn tietokantataulukkoon sen nimellä.

Creative Commons -lisenssi Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Viittausohje:
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. LIPASTO yksikköpäästöt -tietokanta.
[Viitattu 12.4.2017]. Saatavilla: lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/

Laskijan tarpeet ja käytettävissä olevat lähtötiedot määräävät pitkälti sen millä tavalla ja tasolla päästöt voidaan laskea. Tyypillisiä LIPASTO yksikköpäästöjen käyttötapauksia ovat esimerkiksi:

 • Kuljetusoperaattori haluaa laskea kuljetuspalvelujen aiheuttaman päästön. Lähtötietona on käytettävissä kuljetuskaluston tyypit, kuljetusreittien pituudet, mitattu polttoaineenkulutus ja rahdin tai matkustajien määrät.
 • Kuljetuspalvelun ostaja haluaa laskea kuljetuksen (tavarakuljetus tai henkilömatka) aiheuttaman päästön. Lähtötietoina on käytettävissä rahdin tai matkustajien määrä ja kuljetusetäisyys. Sen sijaan tieto kuljetusvälineestä, kuormausasteesta, kuljetusreitistä, polttoaineenkulutuksesta ja rahdin tai matkustajien kokonaismääristä puuttuu.
 • Opinnäytetyöntekijä tai kansalainen haluaa verrata eri kulkumuotojen tai kulkuvälineiden aiheuttamia päästövaikutuksia jollekin kuljetukselle tai henkilömatkalle. Lähtötietoina määritellään rahdin tai matkustajien määrä ja kuljetusetäisyys.
 • Liikenne-, rakennus- tai muun hankkeen toteuttaja haluaa laskea hankkeensa aiheuttamat liikenteelliset ympäristövaikutukset (ml. YVA-selvitykset). Lähtötietoina on käytettävissä arviot liikennesuoritteiden muutoksista.

Seuraavassa esitämme tyyppitapauksen laskennan yleisohjeena energiankulutuksen ja päästöjen kokonaismäärien laskemiseksi LIPASTO yksikköpäästökertoimia hyödyntäen:

 1. Määritetään liikennesuorite, eli henkilökilometrit [hkm] tai tonnikilometrit [tkm]. Liikennesuorite lasketaan kertomalla keskenään kuljetettujen henkilöiden tai tavaratonnien määrä ja kuljetusetäisyys.

 2. Etsitään kuljetusvälinettä parhaiten vastaava LIPASTO yksikköpäästökerroin -taulukko. Tietokanta on järjestetty liikennemuotojen mukaan, erikseen henkilö- ja tavaraliikenteelle. Tarkin tietokantataulukoiden alajaottelu perustuu ajoneuvo- ja kuljetusvälinetyyppeihin ja näiden käyttämiin polttoaineisiin ja kuljetusyksikköihin.

 3. Poimitaan tietokantataulukosta tarvittavat energiankulutuksen ja päästöjen yksikkökertoimet (esim. [g/hkm] tai [g/tkm]).

 4. Kerrotaan keskenään yksikköpäästökerroin ja kuljetussuorite.

LIPASTO yksikköpäästökerrointaulukot voidaan kopioida suoraan Excel-taulukkolaskentaohjelmistoon (selainsuositus: Internet Explorer). Kopioitaessa nettitaulukko Exceliin, tulostuu kuitenkin vain se desimaalimäärä, joka on sivulla näkyvissä. Datataulukoissa on siksi myös mahdollisuus ladata tiedosto suoraan xlsx-tiedostona taulukon oikeassa yläkulmassa olevasta linkistä. Näin Exceliin avattu tiedosto sisältää koko alkuperäisen desimaalimäärän.

Katso myös ohjeistus standardin SFS-EN 16258:2012 mukaiseen päästölaskentaan.

Liikennesuorite: Henkilö- ja tonnikilometrien [hkm] / [tkm] laskenta

Liikennesuoritteen laskentaan on useita vaihtoehtoja riippuen lähtöaineistosta. Laskenta pitäisi tehdä käyttäen tarkinta saatavilla olevaa kalustotietoa.

 1. Tarkimmalla tasolla kerrotaan jokaisen matkan pituudella [km] ajoneuvossa ollut kuorma [h] tai [t] ja tulot summataan. Tähän on yleensä mahdollisuus liikenne- tai kuljetusyrityksellä, joka tietää nämä yksityiskohdat. Yritysten on suositeltavaa muutenkin laskea koko toimintansa henkilö- tai tonnikilometrit, koska se on esimerkiksi energiatehokkuuden määrittelyssä ainoa todellinen mittari tehokkuuden kehittymisestä.

 2. Kun esimerkiksi matkustajat [h] tai tehtaan tuotanto [t] kuljetetaan aina yhteen kohteeseen, kerrotaan koko kuljetettu matkustajamäärä [h] tai tuotanto [t] yhdensuuntaisella kuljetusetäisyydellä [km]. Jos kohteita on useita, kerrotaan vastaavasti jokaiseen kohteeseen kuljetetut henkilö- ja tonnimäärät ja etäisyydet ja tulot summataan.

 3. Jos kuljetettu kokonaishenkilö- tai -tonnimäärä ei ole tiedossa, voi liikennesuoritteen arvioida kertomalla keskimääräisellä matkustajamäärällä tai kuormanpainolla kuljetuskerrat ja yhdensuuntaisen kuljetusmatkan.