LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English

Tieliikenne

Suorite


Kuva suoritteen kehityksestä
Suoritemäärät
 
Tieliikenteen liikennesuoritteen (ajetut kokonaiskilometrit vuodessa) laskenta perustuu pääosin Liikenneviraston liikennelaskentoihin. Suorite määritetään siten, että tiellä tietyssä aikayksikössä havaittu ajoneuvomäärä (poikkileikkaustieto) kerrotaan sillä tiejakson pituudella, jolla nämä autot liikkuvat. Kun tämä luku laajennetaan koskemaan koko vuotta, saadaan autojen ajama kilometrimäärä yhteensä vuoden aikana. Suoritteen laskennassa on epävarmuustekijöitä, sillä jokaista tien kohtaa ei voida tarkkailla koko ajan. Liikennelaskennat tehdään yleensä risteyksissä, jossa voidaan laskea kaikki suunnat samanaikaisesti. Suoritteissa on jo pitkään havaittu ristiriita myydyn polttonesteen määrän suhteen.  Suorite on tähän LIISA versioon korjattu käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Muutokset on selitetty tässä.

Erityisen ongelmallinen on katusuoritteen määrittäminen, koska kaupungit eivät yleensä tarvitse kokonaissuoritetietoa. LIISA laskentajärjestelmässä on käytetty seuraavaa laskentatapaa: Liikennevirasto ilmoittaa  arvioimansa katusuoritteen kokonaismäärän. Tämä on korjattu LIISA-järjestelmän uudistuksen yhteydessä tehdyssä suoritetarkistuksessa todetuilla kertoimilla. Helsinki, Espoo ja Vantaa laskevat suoritemääränsä itse ja LIISA:ssa on käytetty heidän ilmoittamiaan suoritetietoja. Muissa kaupungeissa kokonaissuorite on määritetty siten, että edellä mainittu kokonaissuorite on jaettu kaupungeille niiden asukasluvun suhteessa. Yksityisteiden suoritteen (yhteensä noin miljardi ajoneuvokilometriä) katsotaan sisältyvän katu- ja rakennuskaavatiesuoritteeseen.

Suoritteen jakautuminen eri ajoneuvotyypeille (henkilöautot, pakettiautot jne.) saadaan alkujaan Liikennevirastosta ja lukua on katusuoritteen osalta muokattu kaupungeista saatujen tietojen mukaan..

Ennusteiden suoriteosuuden pohjana käytetään tielaitoksen perusennustetta päivityksineen. Viimeisin päivitys on vuodelta 2013. Sen mukaan yleisten teiden henkilöautojen suorite kasvaa 26 % vuodesta 2013 vuoteen 2030 mennessä ja ja 35 % vuoteen 2050 mennessä. Näin raju suoritteen kasvu on usealla taholla todettu aivan liian suureksi ja on odotettavissa, että tähän tulee muutos. LIISA järjestelmässä katuliikenteen oletetaan kasvavan saman verran kuin yleisten teiden liikenteen.

Päästöjen laskennan kannalta suorite on olennainen tekijä. LIISA-mallin laskenta perustuu suoritteisiin ja niitä vastaaviin päästökertoimiin. Siten suoritteen arviossa oleva virhe aiheuttaa vastaavan virheen päästötuloksissa. LIISA-mallin kaltainen päästöjen laskenta ei useimmissa maissa onnistu sen vuoksi, että tiekohtaisia suoritetietoja ei ole saatavissa. Tällöin mallissa suorite lasketaan ajoneuvon keskimääräisten ajosuoritteiden kautta ja alueittaisessa tarkastelussa epävarmuus kasvaa, koska alueella rekisteröidyt autot eivät välttämättä aja samalla alueella.