LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English

Tieliikenne

Rikkidioksidi SO2


Kuva päästöjen kehityksestä
Päästömäärät
 
Pakokaasujen rikkidioksidi SO2 syntyy polttoaineessa epäpuhtautena olevan rikin (S) yhtyessä palamistapahtumassa happeen, jolloin syntyy rikin oksideja (SO, SO2, SO3). Lähes 100 % polttoaineen sisältämästä rikistä muuttuu oksideiksi, koska palamisreaktioiden kinetiikka on sellainen, että oksidit ovat rikille termodynaamisesti edullisin muoto. Toisin kuin voimalaitosten savukaasuista, rikkiä ja sen oksideja ei ole käytännössä mahdollista poistaa moottorien pakokaasuista. Siksi rikkipäästöjä voidaan vähentää vain vähentämällä polttoaineessa olevan rikin määrää.

Rikin vähentämistä polttoaineesta on nopeuttanut myös tarve käyttää tehokkaita pakokaasun puhdistimia. Rikki heikentää katalysaattorien toimintatehoa bensiinimoottorisissa autoissa ja erityisen haitallinen se on tehokkaissa dieselkatalysaattoreissa, joissa se muodostaa pakokaasun hiukkasiin sitoutuvia sulfaattiyhdisteitä.

Rikkidioksidia syntyy polttoaineen kulutuksen suhteessa eli kaiken polttoaineessa olevan rikin oletetaan tulevan pakoputkesta ulos.

Rikkidioksidi aiheuttaa maaperän happamoitumista ja aiheuttaa oireita hengitysteissä. Tieliikenteen rikkidioksidipäästöjen osuus on 2 % kokonaispäästöistä. Sen osuus ei siten ole merkittävä kokonaisrikkidioksidipäästöissä, mutta muiden liikennepäästöjen tavoin ne vapautuvat ilmaan lähellä ihmisten hengityskorkeutta. Siksi niiden merkitys taajamailman epäpuhtauspitoisuuksissa on paljon suurempi kuin muiden suorien päästöjen osuus. Osuus on päästöjen vähentymisestä huolimatta pysynyt ennallaan, koska muukin lähteet ovat kyenneet vähentämään päästöjään voimakkaasti.