LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  |  INVENTAARIO etusivu |  In English

Tieliikenne

Metaani CH4


Kuva päästöjen kehityksestä
Päästömäärät
 
Metaani CH4 kuuluu hiilivetyihin (yleismerkintä HC). Sitä syntyy samassa prosessissa kuin muitakin hiilivetyjä. LIISA laskentajärjestelmässä metaanipäästöt on laskettu mukaan hiilivetypäästöihin (HC). Metaanittomat haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli NMVOC saadaan vähentämällä kokonaishiilivedyistä (HC) metaani (CH4). 

Metaani ilmoitetaan erikseen sen vuoksi, että se on tärkeä kasvihuoneilmiöön vaikuttava yhdiste. Laskettaessa hiilidioksidiekvivalenttia CO2ekv, kerrotaan metaanipäästöt luvulla 25, joka kuvaa sen painoarvoa kasvihuoneilmiössä.

Metaanilla ei ole sanottavia terveysvaikutuksia.